Nieuws Over Informatie Gesproken

Call for proposals 2024 – Verbeteren van de informatie­­relatie tussen overheid en samenleving

20
March
2024

We zijn op zoek naar projectideeën en onderzoeksvragen die kunnen bijdragen aan een betere informatierelatie tussen overheid en burger. Voor 2024 is hiervoor vanuit het Programma Open Overheid van het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een budget beschikbaar gesteld voor externe organisaties. Er is een budget beschikbaar voor maatschappelijke projecten en een budget voor onderzoeksprojecten. Het resultaat dient een duidelijke toegevoegde waarde te hebben. De deadline voor indienen bij de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken is 31 maart.

U kunt het Template Aanvraagformulier Verbeteren van de informatierelatie tussen overheid en samenleving gebruiken om uw aanvraag in te dienen. We zien uw voorstel met veel belangstelling tegemoet via secretariaat@overinformatiegesproken.nl!

Achtergrond

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken (hierna: de coalitie) staat voor een gelijkwaardige informatierelatie tussen overheid en samenleving. De coalitie draagt met concrete ideeën en projecten bij aan het verbeteren van deze relatie. Daarbij kan gedacht worden aan thema’s als regie op eigen gegevens, digitale inclusie, afhandeling Woo-verzoeken, actieve openbaarheid, digitale democratie, of verwante thema’s. De coalitie fungeert als intermediair tussen maatschappelijke vraagstukken en concrete oplossingen door deze zowel te agenderen bij lopende programma’s bij de overheid als door de maatschappelijke partijen en de samenleving actief te betrekken bij de thema’s.

De coalitie is opgericht tijdens het ECP jaarfestival in 2021. Inmiddels heeft de coalitie zich verder gevormd met een vertegenwoordiging vanuit maatschappelijke organisaties (o.a. Waag, IMI, Open State Foundation), het bedrijfsleven (o.a. NL Digital), journalistiek (Beeld & Geluid), wetenschap (o.a. universiteiten in Leiden, Groningen, Delft, Amsterdam) en betrokken overheden (o.a. Rijksprogramma voor Duurzame Digitale Informatiehuishouding, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Nationaal Archief en KB, nationale bibliotheek NA).

In 2022 is een manifest opgesteld en aan de overheid aangeboden. In het manifest worden 7 knelpunten en 7 oplossingen beschreven. De structuur van het manifest is in 2023 overgenomen in het Actieplan Open Overheid, dat gemaakt is in het kader van het Open Government Partnership (OGP). Hierin is ook een aantal projecten vanuit de coalitie opgenomen. De coalitie:

 • Verbindt en is aanjager van samenwerking.
 • Signaleert en agendeert knelpunten en ontwikkelt nieuwe ideeën en oplossingen.
 • Draagt bij aan overzicht, inzicht en samenhang, stuurt op maatschappelijke meerwaarde.
 • Is klankbord uit de samenleving voor de overheid voor de thema’s digitalisering en transparantie.

Aanpak projecten 2024

Voor 2024 is vanuit het Programma Open Overheid van BZK voor de coalitie een budget beschikbaar gesteld. Het betreft:

 • een budget van € 200.000,- voor maatschappelijke projecten,
 • een budget van € 200.000,- voor onderzoeksprojecten.

De coalitie is daarom op zoek naar projectideeën en onderzoeksvragen die kunnen bijdragen aan een betere informatierelatie tussen overheid en burger. Daarbij kan gedacht worden aan thema’s als regie op eigen gegevens, digitale inclusie, afhandeling Woo-verzoeken, actieve openbaarheid, digitale democratie, artificiële intelligentie, desinformatie of verwante thema’s. We zoeken maatschappelijk georiënteerde initiatieven, projectideeën of onderzoeksvragen die bijdragen aan een meer gelijkwaardige informatierelatie tussen overheid en samenleving. Het resultaat dient een duidelijke toegevoegde waarde te hebben.

Planning 2024

1 maart - Call for proposals

20 maart - MiddagBijeenkomst in KB, nationale bibliotheek Den Haag, mogelijkheid voor pitches

31 maart - Deadline voor het indienen van projectvoorstellen

22 mei - Selectie en gunning door stuurgroep

29 mei - Bericht aan de indieners

30 mei – Bekendmaking

31 oktober - Uitvoering projecten

15 november - Projectencarrousel op ECP-Jaarfestival

1 december - Evaluatie op hoofdlijnen

Pitches 20 maart

Op woensdag 20 maart is er in de KB, nationale bibliotheek een bijeenkomst van de coalitie. Hierin is een blok gereserveerd voor het geven van korte pitches over de project- en onderzoeksvoorstellen. Dit kan helpen bij het verbinden van ideeën, mensen en het koppelen van netwerken. Wil je een pitch geven, laat dat dan svp uiterlijk maandag 11 maart weten door een mail te sturen naar secretariaat@overinformatiegesproken.nl.

Gunningscriteria

Bij het honoreren van aanvragen zal getoetst worden op de volgende criteria:

 • Het perspectief vanuit de samenleving. Het project of onderzoek moet bijdragen aan het versterken van de positie van de samenleving en/of de burger in de informatierelatie met de overheid.
 • Het project of onderzoek zet een voor de coalitie maatschappelijk relevant thema op de agenda bij bijvoorbeeld overheidsprogramma’s, instellingen of fondsen.
 • Het draagt bij aan samenwerking en versterking van een relevant netwerk op één van de thema’s en daarmee tot een gemeenschappelijk uitvoeringsagenda.
 • De investeringsvraag per project is beperkt, indicatie: 10 – 50K.
 • Maatschappelijke impact. Het project of onderzoek leidt tot concrete voordelen, met een (deel)resultaat in 2024.

Portfolio stuurgroep

De portfolio stuurgroep van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken zal besluiten nemen over het honoreren van de project- en onderzoeksvoorstellen. De stuurgroep wordt op dit moment gevormd en bestaat uit een vertegenwoordiging van Rijksoverheid, Informatie Academie (io), I-Partnerschap, maatschappelijk middenveld en het Dagelijks Bestuur van de coalitie onder voorzitterschap van de coalitie. De portfolio-stuurgroep legt verantwoording af aan het Informatieberaad Overheid en Samenleving (io).

Het Informatieberaad Overheid en Samenleving is een politiek-bestuurlijk high-level meerjaren strategische raad aangaande de informatierelatie tussen overheid en samenleving. De Raad agendeert, signaleert, bewaakt en stuurt op synergie tussen programma’s die lopen bij de overheid en in de samenleving gerelateerd aan de doelstellingen van de coalitie. Het Informatieberaad Overheid en Samenleving wordt momenteel gevormd door de coalitie en zal het tweede kwartaal 2024 formeel ingericht worden.

Bij de besluitvorming zullen ook adviezen betrokken worden vanuit het Dagelijks Bestuur van de coalitie en vanuit de Informatie Academie die momenteel in de steigers wordt gezet.

Aanvraagformulier

U kunt het Template Aanvraagformulier Verbeteren van de informatierelatie tussen overheid en samenleving gebruiken om uw aanvraag in te dienen. We zien uw voorstel met veel belangstelling tegemoet via secretariaat@overinformatiegesproken.nl!

Meer informatie

Indien u vragen hebt n.a.v. deze Call for proposals kunt u contact opnemen met voorzitter Frank van Ierssel: via het secretariaat van de coalitie: secretariaat@overinformatiegesproken.nl.

Lees ook onze andere nieuws-items:

Reactieformulier maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken
Dank voor uw reactie. Uw bericht is succesvol verzonden.
Reset
Oops! Iets ging niet goed. Probeert u het nogmaals aub.